Bel of e-mail ons voor een afspraak !
Het straatje 4-B 8
 8081 RN Elburg
GSM:  06-40221754

Geopend op

afspraak


Info@PJSmotorbandenservice.nl

Offerte

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

PJS motorbandenservice, gevestigd aan 't straatje 4B8 te Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

PJS motorbandenservice
Pijlkruid 49
8081 SL Elburg

www.pjsmotorbandenservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PJS motorbandenservice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam -  Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Motormerk en type - Kenteken - KM-stand - bouwjaar - Overige persoonsgegevens die je actief -

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pjsmotorbandenservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PJS motorbandenservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van jouw opdracht hieronder valt het bestellen van onderdelen, het leveren van diensten en de afhandeling van de betaling hiervoor.

 Op de factuur zetten wij de gegevens betreffende jouw motor en de km-stand waarbij jouw opdracht is uitgevoert

 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PJS motorbandenservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat gegevens van klanten worden bewaard gedurende de tijd dat zij klant zijn bij PJS motorbandenservice.

Delen van persoonsgegevens met derden

PJS motorbandenservice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PJS motorbandenservice gebruikt geen technische en functionele of analytische cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@pjsmotorbandenservice.nl.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de opslag van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pjsmotorbandenservice.nl. PJS motorbandenservice zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

PJS motorbandenservice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PJS motorbandenservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pjsmotorbandenservice.nl.

Voorwaarden door ons georganiseerde activiteiten

Evenementen en of toertochten zijn geheel of gedeeltelijk gesitueerd op de openbare weg. De verkeerswetgeving zoals wegenverkeerswet 1994 en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen alsmede gedragsregels zoals deze redelijkerwijs van de motorrijder geacht mogen worden zijn dan ook in hun volledige bereik van toepassing op deze toertocht. Daar waar de verkeersregels niet van toepassing zijn, verklaart de deelnemer de gedragsnormen in acht te nemen.

PJS motorbandenservice is enkel aanbieder van toertochten en treedt louter op als verstrekker van een route welke geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaats vindt. Deelname geschiedt op individuele en vrijwillige basis. Het staat de deelnemer dan ook vrij af te wijken van de aangeboden route.

Deelnemer verklaart, mede namens de evt. duopassagier en/of introducé dat het hem/haar bekend is dat deelname aan een PJS motorbandenservice toertocht en/of evenement geheel voor eigen risico en rekening is en bekend te zijn met de bovenstaande verklaring. PJS motorbandenservice of de uit hoofde daarvan functionerende derden kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade als gevolg van deelname aan-, of het niet doorgaan van een PJS motorbandenservice activiteit.

Kennisgeving gebruik foto- en videomateriaal

Tijdens door PJS motorbandenservice georganiseerde evenementen of in de werkplaats tijdens het sleutelen worden bijna altijd foto's, en steeds vaker ook video's, gemaakt door gebruikers van de diensten van PJS Motorbandenservice. Dit gebeurt vooral voor eigen gebruik en valt buiten de verantwoordelijkheid van PJS motorbandenservice.

Soms maken wij ook foto's in de werkplaats, dit zal meestal gericht zijn op het werk wat op dat moment wordt uitgevoerd, het kan echter voorkomen dat er personen zichtbaar zijn op de foto. Door gebruik te maken van de faciliteiten of diensten van PJS motorbandenservice geef jij toestemming voor publicatie in door PJS motorbandenservice uitgegeven cq. beheerde media.

Deze toestemming doet geen afbreuk aan je herroepingsrecht volgens de AVG. Mocht je niet willen dat foto's van jou worden gepubliceerd dan kun je dit ter plekke aan de leiding kenbaar maken.